Kategorie

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (150 hod.) (Akreditace MPSV ČR) Zobrazit v plné velikosti

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (150 hod.) (Akreditace MPSV ČR)

Středisko vzdělávání s.r.o.

Rychlý přehled

Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je určen pro širokou veřejnost, zejména pro zájemce, kteří chtějí pečovat o osoby handicapované,...

Více informací

10 043,00 Kč  s DPH

Cena za osobu

kapacita již byla naplněna, přihlášení je možné jen jako náhradník

Cílová skupina

Absolvent získá znalosti a praxi z problematiky ochrany zdraví, sociální rehabilitace, psychohygieny, právních norem souvisejících se sociálním zabezpečením, komunikace s klientem, z psychologie, psychopatologie i somatologie. Bude schopen podat první pomoc a osvojí si zásady etiky výkonu sociálního pracovníka. Absolventi zvládnou péči o nemocné, péči o hygienu, péči o domácnost, techniku nácviku užívání kompenzačních a pracovních pomůcek, naučí se základy pedagogiky volného času, budou umět řešit krizové situace, naučí se jednat s různými typy osob a mnoho dalšího.

Popis

Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je určen pro širokou veřejnost, zejména pro zájemce, kteří chtějí pečovat o osoby handicapované, mentálně postižené a osoby všech věkových kategorií. V rámci výuky absolvujete mnoho praktických nácviků, abyste si co nejlépe vyzkoušeli a osvojili probíranou problematiku. Součástí kurzu je také praxe v sociálním zařízení, kterou Vám zajistí naše společnost. Pokud zvolíte kvalifikační kurz s nižší hodinovou dotaci (150 hodin), absolvujete praxi kratší (48 hodin).

Výstupní doklad: Celostátně platné osvědčení s názvem: "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách"

Rozsah: 150 vyuč. hod. (102 hod. teorie a 48 hod. praxe) + zkouška

Uplatnění: centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová centra, terapeutické komunity, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, sociální poradny, pracoviště rané péče, zařízení následné péče, dětské skupiny

 

Program

 1. Kvalita v sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb
 2. Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, alternativní komunikace (klíčové problémy, verbální a nonverbální komunikace, komunikační techniky, nácvik komunikačních dovedností)
 3. Psychologie (osobnostní vlastnosti pracovníka soc. péče, psychologie osobnosti, odolnost vůči životním situacím, řešení postojů a reakcí klientů, pocit jistoty, krizové situace, konflikty)
 4. Psychopatologie (základy, duševní poruchy)
 5. Somatologie (eukaryotická buňka, tkáně, opěrná, pohybová, oběhová, trávicí a nervová soustava, smyslové orgány)
 6. Ochrana zdraví (BOZP pracovníků v soc. službách, základy první pomoci – specifikace ran, neodkladná resuscitace, poskytnutí první pomoci, praktický nácvik)
 7. Prevence vzniku závislosti osob na soc. službě (rizikové faktory vzniku závislosti, individuální plánování, mapování potřeb, zapojování klienta do rozhodování)
 8. Sociálně právní minimum (právní předpisy, žádosti klientů, správní řád)
 9. Metody sociální práce (role soc. pracovníka, způsoby práce v sociálních službách, individuální metody práce, případové vedení, sociální poradenství, zdravotnické, psychologické, sociální, pedagogické a pracovní aspekty sociální rehabilitace, problémy sociální adaptace osob)
 10. Etika, lidská práva, důstojnost (etika zásahu do života klienta a jeho rodiny)
 11. Základy péče o domácnost (správná péče o domácnost, rozvrh pracovního dne, klid, skladování a prání prádla, léky)
 12. Péče o nemocné (podstata a fáze pečovatelského procesu, potřeby člověka, pomoc při zajišťování potřeb, péče o aktivitu klienta, pohyb a tělesná aktivita, mobilita, imobilizační syndrom, nácvik soběstačnosti a pohybové aktivace, kondiční a dechová cviční, péče o staré osoby, o děti a nedospělé klienty se zdravotním postižením, péče na lůžku, podávání obkladů, aplikace tepla a chladu)
 13. Péče o hygienu (prádlo, ústní dutina, chrup, toaleta, celková koupel, vlasy, nehty, inkontinence, oblékání, vyprazdňování, kůže, výživa, spánek a odpočinek, fyziologické funkce, doprovod k lékařskému ošetření, škodlivé návyky)
 14. Základy hygieny (člověk a prostředí, hygiena a epidemiologie, státní dozor a dohled, nákazy, imunizace, hygiena výživy, práce, obecná a komunální, hygiena u dětí a dorostu, protiepidemický obor)
 15. Psychosociální aspekty chronických infekčních onemocnění (specifikace chronických onemocnění, zdravotní problémy osob, postoje ke klientům)
 16. Problematika zdravotního postižení (tělesná a mentální postižení, sluchová a zraková postižení, stupně postižení, interní choroby, duševní poruchy, sociální rehabilitace, psychologické problémy)
 17. Prevence týrání a zneužívání osob (typy týrání a zneužívání, identifikace zdrojů, nežádoucí jednání a postoje pracovníků soc. služeb, ochrana práv uživatelů služeb, supervize)
 18. Krizová intervence (druhy krize a krizových intervencí, spouštěče krize, průběh a fáze krize, principy a postupy krizové intervence, vyrovnávací mechanismy, redukce ohrožení, následná péče, rizikové faktory, spolupráce s okolím)
 19. Zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba (klienti v krizi, agresivní, sebevražední, psychoterapeutická intervence, sebeobrana – teorie a nácvik)
 20. Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času (teorie volného času, funkce, struktura, cíle a principy, typy zařízení a programů volného času, výchova lidí s postižením, nevhodné výchovné působení, kultura, zvyklosti)
 21. Odborná praxe (48 hodin)


Termín konání Místo konání Lektor
05.02.2016 15:30 - 19:30 (Zahájení kurzu) (Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
29.02.2016 15:30 - 19:30 (Zahájení kurzu) (Po, St, Pá (15:30-19:30)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
04.03.2016 15:30 - 19:30 (Zahájení kurzu) (Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
01.04.2016 15:30 - 19:30 (Zahájení kurzu) (Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
04.04.2016 15:30 - 19:30 (Zahájení kurzu) (Po, St, Pá (15:30-19:30)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
18.05.2016 15:30 - 19:30 (Zahájení kurzu) (Po, St, Pá (15:30-19:30)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
11.07.2016 08:00 - 12:00 (Zahájení kurzu) ( Po - Pá (8:00-12:00)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
Forma Veřejné kurzy
Akreditace (typ) Příprava a ověření zvláštní odborné způsobilosti
Jazyk Česky
Kód školení 2201600182

   Středisko vzdělávání s.r.o.

KontaktyAdresa 1. máje 11, 709 00 Ostrava, Česká Republika -
WWW: http://www.vsostrava.com
E-mail: info@vsostrava.com