Obchodní podmínky

Informace pro účastníky seminářů

1. Závazné přihlášení

Závaznou přihlášku na seminář (semináře) zašlete obratem nejpozději do 5 pracovních dní před datem konání semináře. Přihlásit se můžete přímo prostřednictvím webových stránek ELOGIO (doporučeno) nebo e-mailem na adrese: skoleni@marbes.cz.

2. Evidence účastníků

Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vystavíme potvrzení o registraci na semináři a společně s výzvou k zaplacení účastnického poplatku jej odešleme zpět objednateli. Vyrozumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný seminář a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky.

3. Neúčast účastníka

Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě řádného elektronického nebo písemného zrušení přihlášky nejpozději však do tří dnů před konáním akce.

4. Platba za seminář a jeho vyúčtování

Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář (semináře) s přiděleným variabilním symbolem.

Objednatel provede platbu na naše číslo účtu 2102150295/2700 (UniCredit Bank).

Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. Ve vložném (cena semináře) je zahrnuto drobné občerstvení.

5. Registrace účastníků

Registrace účastníků na semináři je vždy dle instrukcí u objednaného semináře – tj. půl hodiny před zahájením semináře.

6. Informace o změnách

Účastníci budou vždy včas písemně, e-mailem či telefonicky informováni o změně místa či data konání semináře, o změně lektora, případně o zrušení semináře.

7. Místa konání seminářů

Místo konání semináře je uvedeno u objednávaného semináře a bude zároveň zasláno k výzvě o zaplacení a potvrzení registrace.

8. Písemné materiály

V případě, že součástí semináře jsou i písemné materiály, obdrží je účastník při registraci na semináři.

9. Semináře certifikované nebo akreditované

V případě, že se jedná o certifikovaný nebo akreditovaný seminář, obdrží každý účastník při splnění stanovených podmínek certifikát či příslušnou akreditaci po skončení semináře na místě nebo bude registrovaným účastníkům umožněno stáhnout si tento dokument přímo z webových stránek ELOGIO.

10. Potvrzení o účasti

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři nebo bude registrovaným účastníkům umožněno stáhnout si toto potvrzení přímo z webových stránek ELOGIO.

11. Ochrana osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje využíváme pouze za účelem vyřizování objednávek a k vyžádanému zasílání informací o novinkách. Dále je nezpracováváme, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím osobám.

12. Způsob a termín dodání

Objednané semináře jsou poskytovány dle instrukcí uvedených u jednotlivých akcí a v případě řádného uhrazení a potvrzení registrace ručí naše společnost za objednané služby. V případě jakékoliv změny oproti objednávce je postupováno dle bodu č. 6. Informace o změnách obchodních podmínek.

13. Platební podmínky a druhy úhrady

Platbu lze provádět pouze bezhotovostním převodem na účet. V případě stornování již zaplacené úhrady je postupováno dle bodu č. 4. Platba za seminář a jeho vyúčtování obchodních podmínek.

Platba na místě před konáním semináře není možná.

14. Odstoupení od smlouvy

Účastnický poplatek lze vrátit pouze na základě řádného elektronického nebo písemného zrušení přihlášky či objednávky, nejpozději však do tří dnů před konáním příslušné akce.

15. Sídlo společnosti a kontaktní údaje

Provozovatelem ELOGIO je:

MARBES CONSULTING s.r.o.,
Brojova 16,
326 00 Plzeň

IČO: 252 12 079
DIČ: CZ252 12 079

Tel.: +420 378 121 500
Fax: +420 378 121 501
ID datové schránky: wpij5fv
Web: www.marbes.cz
E-mail: skoleni@marbes.cz, obchod@marbes.cz